Contact Weherahena Temple

Poorwarama Rajamaha Viharaya
Sri Rewatha RD
Weherahena
Matara - Sri lanaka
TP 94412222121
Fax- 94412221724
E-mail kgrathanasara@yahoo.com

Sri Rewatha Pilgrims Rest
Poorwarama Rajamaha Viharaya
Sri Rewatha RD
Weherahena - Matara
TP 094412231116